Pedagogik

Välkomna till Våga Gårds pedagogiska verksamhet!

 

Vi har ett av de viktigaste uppdraget som finns, nämligen att vara tillsammans med era barn på förskolan under den största delen av deras vakna tid i vardagen. Med våra utbildningar och våra mångåriga erfarenheter av att arbeta med barn på förskola, kan vi skapa förutsättningar för barnen att känna trygghet och glädje genom att ha roliga och utvecklande dagar här på Våga Gård. Vi märker att barnen trivs här och det är vi mycket stolta över. 


Vår gård är inspirerande och inbjuder till lek och utforskande. Det tar vi vara på och är ute varje dag. Barnen får utmaningar i grovmotorik, samspel och regler och i att använda sin fantasi då utemiljön är väl genomtänkt och flexibel utifrån barnens intressen och behov av utmaningar.

 

Våga Gård är en liten förskola där vi ofta delar upp oss i små grupper. Vi anser att våra små barngrupper är en stor kvalitet i vår pedagogiska verksamhet. Det ger oss möjligheter att utgå från varje barns behov och att ta vara på barnets intressen och tidigare erfarenheter i vår förskoleverksamhet. På så vis kan vi skapa en vardag som är spännande och utmanande för varje barn. Vi utgår från rutiner som ger trygghet för barnen, de vet vad som händer under en förskoledag, och kan då också vara med och påverka sin dag.

 

Leken är vårt viktigaste redskap i förskolan. Det är i leken som barnen möter utmaningar och bekräftelse, de tränar sin språkutveckling och ordförståelse, möter medgång och motgång i det sociala samspelet. Vi vuxna finns med i leken som medforskare eller medlekare och vid behov bidrar med nya idéer och nytt material som för leken framåt.

 


Vi erbjuder barnen en vardag med tid. Tid för bland annat lek och skapande verksamhet. Att skapa kan vara att konstruera. Vårt engagemang för det barnen vill göra är en bekräftelse för barnen att de själva och deras intressen och kunskaper är viktiga resurser i vår verksamhet.

 

Vi är en stabil personalgrupp och vi arbetar hela tiden för att hålla en liten vikariegrupp som barnen känner väl. På så vis vet barn och föräldrar att de varje dag träffar pedagoger som är välkända. Vi tycker att det är ett rimligt krav i barnens vardag.

 

 


Vi erbjuder en lärande miljö och material som bidrar till ökad förståelse för naturvetenskap, matematik och språkutveckling. Vår medvetenhet gör barnen intresserade att uppleva och utforska. På så vis blir nya upptäckter till erfarenheter som prövas om och om igen och så småningom blir till kunskap.

 

Vårt främsta styrdokument är förskolans läroplan Lpfö 18. Skolverket säger att vi ska erbjuda barnen förutsättningar för att utveckla sin förståelse för demokratiska värderingar, vi ska erbjuda en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och vi ska erbjuda barnen en vardag där de har möjlighet att påverka sin situation. Vidare finns riktlinjer som säger att personalen på förskolan ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter att vara med och påverka verksamheten.

Från den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, svensk lag. Den genomsyrar vårt pedagogiska arbetssätt, både före och efter själva lagstiftningen.

 

Vi upplever glädje och styrka när vi hjälper till och hejar fram varandra. Att höra sitt namn ropas och användas i positiva, glada sammanhang stärker självkänslan. Vi tar ansvar för våra sopor genom källsortering. Det bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för att vi har ett gemensamt ansvar för vår miljö och att allt vi gör har betydelse. På barnens initiativ gör vi ofta utflykter i vår närmiljö. När barnens idéer blir till verklighet bidrar det till en lust hos barnen att fortsätta att uttrycka sina åsikter och tankar. Att vara lyssnad till har betydelse.

 

Vi tycker att hela koopertiv-idén  är ett vinnande koncept, och de stora vinnarna är barnen. Vi som är utbildade förskollärare och barnskötare kan den pedagogiska verksamheten och ansvarar för den. Vi framför förslag och önskemål för förbättringar till föräldrar som är delaktiga med intresse för sina barns vardag. På så vis har varje barn ca 50 vuxna som tillsammans strävar efter att barnens vardag ska vara så bra som möjligt, och den är bra.

 

Vi tar vårt arbete på stort allvar, men vi vill helst inte att det allvaret ska märkas i vår vardag. Var och en av oss som arbetar på Våga Gård ansvarar för att allt vi gör, eller inte gör, påverkar barnen och att varje barn har en trygg och bra vardag här på förskolan. Att vi alla tar det ansvaret och ser till att bidra med roligheter och trygghet i barnens vardag är viktigt, eftersom vi faktiskt är en ganska stor del av just de här barnens barndom. Det fina i kråksången är att vi som arbetar här upplever att vi räcker till för barnen och det är ju förstås en behaglig och mycket inspirerande del av vår arbetsvardag.